Φορολογικό Δίκαιο

Παρέχουμε συμβουλές για τους τομείς της ειδικότητάς μας σε θέματα φορολογικού δικαίου καθώς και για ζητήματα συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας.


Προβαίνουμε σε δικαστική και εξωδικαστική αμφισβήτηση διοικητικών προστίμων πάσης φύσεως ενώπιον όλων των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών. Αναπτύσσουμε αποτελεσματικές λύσεις φορολόγησης για χρηματοοικονομικά προγράμματα, καθώς και σχέδια εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.

 

Συνεργαζόμαστε με ομάδα ειδικών φορολογικών συμβούλων, που είναι σε θέση να υποδεικνύουν στους πελάτες μας τις φορολογικά πιο συμφέρουσες επιλογές για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και για την αποφυγή φορολογικών περιπλοκών στις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Οι σύμβουλοί και συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και γι' αυτές που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο εξωτερικό, ενώ συμβουλεύουν τους πελάτες μας για τη φορολογικά βέλτιστη επιλογή της επένδυσης των κεφαλαίων τους.


Ειδικότερα διενεργούμε:

 

  • Φορολογικές συμβουλές και σχεδιασμό σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγχωνεύσεις και εξαγορές, αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, εμπορικές συναλλαγές, Ιδιωτικοποιήσεις, διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, κλπ.).
  • Συμβουλές σε ζητήματα Φ.Π.Α. και τελωνειακής νομοθεσίας.
  • Συμβουλές σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κληρονομιών.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών ή δικαστηρίων τακτικών διαιτητικών, ελληνικών ή διεθνών.
  • Παροχή μεμονωμένων συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών.