Δίκαιο Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο των εταιρειών και αναλαμβάνει  υπηρεσίες σχετικές με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων εταιρικού δικαίου που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που σχετίζονται με τη σύσταση και οργάνωση εταιρειών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, συμφωνιών μετόχων, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων τη ρύθμιση των ενδοεταιρικών σχέσεων, τη σύναψη εταιρικών συμφωνιών και εξωκαταστατικών συμβάσεων μετόχων (shareholders agreements)..

 

Επίσης παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ, τις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών.


Στο πλαίσιο της δράσης μας στο σχετικό πεδίο  υποστηρίζουμε σε συνεχή βάση επιχειρήσεις, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας, κάνουμε συμβουλευτική δικηγορία καθώς και κάθε είδους δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη.

 

Ειδικότερα τα σημαντικότερα ζητήματα με τα οποία ασχολείται το γραφείο είναι τα εξής:

 

  • Ίδρυση εταιρειών, με εξειδικευμένες συμβουλές όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου οχήματος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών μας και την ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών.
  • Νομική συνδρομή σε υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών σχετικά τόσο με το βέλτιστο φορολογικά σχεδιασμό των συναλλαγών όσο και με το φορολογικό έλεγχο (due diligence).
  • Φορολογία και φορολογικός σχεδιασμός, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής ΦΠΑ.
  • Περιεχόμενο και περιορισμοί των εξουσιών καθώς και ευθύνες των διαχειριστών/ μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εταιρική διακυβέρνηση, συμφωνίες μετόχων και ίδρυση κοινών εταιρειών.
  • Δικαιώματα μειοψηφίας.