Δίκαιο Εκπαίδευσης

Έχουμε χειρισθεί σημαντικά ζητήματα δικαίου εκπαίδευσης ενώπιον των αρμοδίων αρχών και φορέων.


Έχουμε χειρισθεί υποθέσεις ιδιωτικών κολλεγίων, αδειοδοτήσεις, εξαγορές, ζητήματα ισοτιμιών πτυχίων, καθώς και διάφορά εκπαιδευτικά θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.