Δημόσιες Συμβάσεις

Το Γραφείο μας υποστηρίζει συστηματικά τους ενδιαφερομένους για διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Παρέχουμε νομικές συμβουλές κατά την προετοιμασία της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς (έργων, προμηθειών και συμβάσεων).

 

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον δικαστηρίων, τακτικών ή διαιτητικών, ή διοικητικών αρχών.

 

Διεξάγουμε στο πλαίσιο της δράσης μας αυτής νομικούς ελέγχους, αδειοδοτήσεις, και παρέχουμε επενδυτικές και φορολογικές συμβουλές.

 

Συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις ενόψει της ανάθεσης συμβάσεων και στην συγγραφή συμβάσεων.

 

Παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων  και εκτελούμε συμβατική αλληλογραφία.